Algemene voorwaarden

Artikel 1 rechten en plichten CAT READY

1.1 CAT READY zal op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten verlenen.

1.2 CAT READY zal zoveel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke wensen t.a.v. de verzorging van uw huisdier en de extra diensten die door de CAT READY aangeboden worden. Dit binnen redelijke grenzen.

1.3 CAT READY behoudt zich het recht voor schadelijke omstandigheden voor de dieren naar eigen inzicht te verbeteren.

1.4 In geval Jacqueline Steneker van CAT READY ziek of verhinderd is tijdens uw afwezigheid regelt CAT READY in overleg met u een passende en professionele vervanger, bijvoorbeeld een assistente of kattenoppas collega. Er wordt nooit onaangekondigd iemand anders langs gestuurd, tenzij er sprake is van een noodgeval of dat u niet bereikbaar bent.

1.5 CAT READY verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

1.6 Over de periode dat uw huisdier verzorgd wordt door CAT READY, bent u de prijs per dag verschuldigd die u bent overeengekomen met CAT READY, zijnde de prijs die op het moment van het maken van de afspraak op de website vermeld stond, of de prijs op maat die u met CAT READY bent zijn overeengekomen door afwijkende omstandigheden of regio.

1.7 CAT READY behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden en tarieven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden en tarieven die op dat moment zijn gepubliceerd op de website. U kunt bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, tenzij openbaar gemaakt via de website, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

1.8 CAT READY is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, danwel het geven van onjuiste informatie m.b.t. uw huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

1.9 CAT READY verzorgt geen katten die gedurende uw afwezigheid maar in één ruimte mogen verblijven en in dat geval ook niet naar buiten kunnen / mogen.

1.10 CAT READY verzorgt geen senior katten (ouder dan 8 jaar) die niet jaarlijks worden gezien door een dierenarts voor een gezondheidscheck.

 

Artikel 2 Uw rechten en plichten

2.1 U bent verplicht alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode, te vermelden tijdens de kennismaking. Tussentijdse wijzigingen dienen per e-mail aan CAT READY te worden doorgegeven.

2.2 U zorgt voor voldoende voeding, verzorgingsmateriaal en indien nodig medicijnen voor de gehele periode dat de CAT READY de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat zal de CAT READY ernaar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal aan u doorberekend worden.

2.3 U dient ervoor te zorgen dat CAT READY toegang heeft tot de verzorg-/verblijfplaats van het huisdier waarop de opdracht van toepassing is. U bent verantwoordelijk voor goedwerkende sleutels en sloten. Deze dienen voorafgaand aan vertrek gecontroleerd te zijn.

2.4 U bent verplicht ervoor te zorgen dat voorafgaand aan vertrek een reservesleutel bij een contactpersoon in uw woonplaats wordt achtergelaten. Wijzigingen in de gegevens van deze contactpersonen dienen aan CAT READY te worden doorgegeven. Mocht CAT READY door een bepaalde oorzaak geen toegang meer kunnen krijgen tot uw huisdier door het ontbreken van een sleutel en u heeft geen contactpersoon met een reservesleutel achtergelaten, dan zal CAT READY met uw toestemming nieuwe sloten laten plaatsen. De kosten zijn voor uw rekening.

2.5 Uw huisdier mag geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die CAT READY verzorgt. U dient zorg te dragen voor ontvlooiing, ontworming en inenting van de katten. CAT READY is niet aansprakelijk voor besmetting van vlooien en wormen of andere besmettelijke ziektes.

2.6 Indien uw huisdier tijdens uw afwezigheid medische zorg nodig heeft, dan zal CAT READY in overleg met u naar de dierenarts gaan. Alle kosten die hieruit voortkomen zijn voor uw rekening, inclusief de kosten voor het halen en brengen van het dier. U gaat ermee akkoord zelf te allen tijden aansprakelijk te zijn voor het huisdier.

2.7 Het einde van de verzorgingsperiode is pas definitief wanneer u uw thuiskomst aan CAT READY per app of sms heeft doorgegeven.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid en geschillen

3.1Indien CAT READY aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3.2 Indien CAT READY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CAT READY beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van CAT READY is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3.3 CAT READY is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden of het geven van onjuiste informatie.

3.4 Mag uw kat naar buiten gedurende uw afwezigheid, dan is dit geheel op uw eigen risico.

3.5 CAT READY is niet aansprakelijk voor schade aan de woning veroorzaakt door de dieren, inbraak of brand, tenzij er sprake is van aantoonbaar nalatig gedrag.

3.6 CAT READY is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. CAT READY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van CAT READY.

3.7 U bent als eigenaar van het huisdier volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan CAT READY, anderen of aan de eigendommen van CAT READY of anderen.

3.8 Mocht er een geschil ontstaan dan zal CAT READY samen met u zich tot het uiterste inspannen om in onderling overleg de situatie met elkaar op te lossen, voordat we een beroep op de rechter zullen doen.

 

Artikel 4 Opdrachtbevestiging en betaling

4.1 U kunt kosteloos annuleren tot 5 dagen voor aanvang van de 1e oppasdag. Daarna zal CAT READY 25% van het bedrag van de gehele oppasperiode in rekening brengen.
In geval van annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de 1e oppasdag, zal CAT READY 50% van het bedrag van de gehele oppasperiode in rekening brengen.
In geval van annuleren op de eerste dag van of tijdens de oppasperiode, bent u 100% van de vergoeding verschuldigd.

4.2 Bij very last minute aanvragen binnen 48 uur voor aanvang van de eerste oppasdag, zal 50% van de eerste oppasdag extra aan u worden berekend.

4.3 Indien u woonachtig bent in een ander gebied of regio dan specifiek benoemd op de website van CAT READY, dan gelden er aangepaste tarieven die persoonlijk met u worden overeengekomen.

4.4 Indien u wenst dat CAT READY op een specifiek dagdeel komt (bijvoorbeeld alleen in de ochtend) dan is er een meerprijs van toepassing.

4.5 De betaling dient voorafgaand aan de oppasperiode voldaan te zijn, via factuur/bank, mobiel betaalverzoek of contant.

 

Artikel 5 Tarieven

Met ingang van 1 januari elk jaar zal het standaard basistarief worden verhoogd met € 0,25. Indien nodig worden ook aanpassingen gemaakt in de overige tarieven. De actuele tarieven staan vermeld op de website.